News2

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น พี่น้องชาวอีสานและจังหวัดใกล้เคียง ที่ให้ความสนใจในสายพันธุ์ของบริษัทฯ ให้ร่วมจัดงานวันเกษตรอีสาน ประจำปี 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

News1

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น พี่น้องชาวอีสานและจังหวัดใกล้เคียง ที่ให้ความสนใจในสายพันธุ์ของบริษัทฯ ให้ร่วมจัดงานวันเกษตรอีสาน ประจำปี 2563 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. – 2 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี