บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด

ได้ก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2527 จากความร่วมมือของบริษัท KNOWN-YOU SEED ประเทศไต้หวัน

ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ ที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของโลก  โดยมี พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ เป็นประธานกรรมการ บริษัท เพื่อนเกษตรกรประเทศไทยและ บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ได้มีการนำเทคโนโลยีทางการเกษตร  แผนใหม่เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงด้านการเกษตร ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างทันสมัยและมั่นคงอยู่เสมอ   โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้ภาคเกษตรกรรม  ของประเทศไทยประสบผลสำเร็จในด้านการเกษตร โดยอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูงมาช่วยในการผลิต บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ได้มีการพัฒนาด้านบุคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลของการปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดยมีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2531 ที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตพันธุ์  การบรรจุ การตรวจสอบ  การเก็บรักษา และส่วนอื่นๆ  เพื่อยกระดับคุณภาพของการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปัจจุบัน บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด  มีสำนักงานใหญ่อยู่   ที่จังหวัดเชียงใหม่  อีกทั้งยังมีสาขา กรุงเทพมหานคร ,สกลนคร ,กาฬสินธุ์ และสุราษฎร์ธานี  เมล็ดพันธุ์ที่มาจาก บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด มีความเจริญงอกงามเป็นผลผลิตอันสมบูรณ์  สะท้อนถึงความรู้ ความขยันหมั่นเพียรของเกษตรกรที่จะนำมาซึ่งรายได้อันงดงามของแต่ละครอบครัว  คือความภูมิใจของเราชาวเพื่อนเกษตรกร  ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาด้านการเกษตรของเมืองไทย